Тернопільська обласна універсальна
наукова бібліотека

Правила користування Тернопільською обласною універсальною науковою бібліотекою

1. Загальні положення

1.1. Правила користування Тернопільською обласною універсальною науковою бібліотекою (надалі — Правила) розроблено відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Типових правил користування бібліотеками в Україні» зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 р. №319 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22.06. 2001 р. за № 538/5729, та Статуту бібліотеки.

1.2. Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека (надалі — Бібліотека) є інформаційним, культурним, освітнім закладом, центральною книгозбірнею міста Тернополя, має упорядкований універсальний фонд інформаційних ресурсів і надає його в тимчасове користування фізичним та юридичним особам.

1.3. Захист персональних даних користувачів здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

2. Права користувачів

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування, що може бути у формі: абонементу (у тому числі міжбібліотечного), читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Правила є основним документом, що регламентує взаємовідносини між користувачами й Бібліотекою, визначає права й обов’язки користувачів і працівників Бібліотеки та є обов’язковим для виконання.

2.4. Користувачі Бібліотеки мають право безоплатно:

2.4.1. Користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних).

2.4.2. Користуватися електронними інформаційними ресурсами, доступ до яких надає Бібліотека.

2.4.3. Отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.

2.4.4. Отримувати в тимчасове користування документи із фондів Бібліотеки, крім тих, які придбано за кошти, одержані від господарської діяльності Бібліотеки.

2.4.5. Брати участь у масових заходах, що проводить Бібліотека.

2.4.6. Користуватися власними портативними комп’ютерами.

2.4.7. Користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі.

2.4.8. Замовляти та одержувати документи або їх копії з інших бібліотек через міжбібліотечний абонемент (надалі — МБА).

2.5. Бібліотека обслуговує всіх громадян віком від 16 років.

2.6. Оформлення реєстраційних документів для інвалідів війни, праці та дитинства І і ІІ груп є безкоштовним при пред’явленні відповідних документів.

2.7. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза Бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами, які мають підвищений читацький попит, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.8. Термін користування документами поза бібліотекою може бути продовжений на 15 днів, якщо на них відсутній попит користувачів.

2.9. Користувачі мають право виносити документи за межі Бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

2.10. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

2.11. Обслуговування користувачів рідкісними та цінними документами здійснюється за їх замовленнями, одноразово видається не більше одного примірника та при суворому контролі бібліотекаря.

2.12. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувачі мають право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА. Поштові витрати на пересилку документів сплачують користувачі.

2.13. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, а також не мають місцевої реєстрації, мають право користуватися тільки його читальними залами. Документи за межі бібліотеки їм не видаються.

Крім основних, Бібліотека надає додаткові платні послуги. Їх перелік затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.12. 2011 р. № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності».

 

3. Обов'язки користувачів

3.1. Для запису до Бібліотеки громадяни пред’являють паспорт (з позначкою про реєстрацію місця проживання), фотокартку для читацького квитка, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки. Підписом у читацькому формулярі, користувач засвідчує надання згоди на використання та право на обробку персональних даних Бібліотекою, відповідно до зобов’язань Бібліотеки, викладених у розділі 4 цих правил. Переєристрація читачів здійснюється щорічно.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це Бібліотеку в місячний термін.

Бібліотечне обслуговування неповнолітніх здійснюється в окремих випадках за наявності доручення-гарантії батьків (чи осіб, які їх замінюють) або листа-гарантії навчального закладу.

Бібліотечне обслуговування юридичних осіб здійснюється на основі відповідних договорів.

3.2. Відвідуючи Бібліотеку, кожен користувач зобов’язаний здати в гардероб верхній одяг, портфель, сумку, друковані видання, що не належать Бібліотеці. Адміністрація Бібліотеки не несе відповідальність за зберігання в гардеробі грошей та цінних речей.

3.3. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в Бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, і отримати дублікат читацького квитка.

3.4. Користуючись каталогами і картотеками, документами з бібліотечного фонду, ПК читачі повинні дбайливо ставитися до них; при одержанні документів мають перевірити їх кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені в документах дефекти несуть користувачі.

3.5. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі та підтверджується підписом користувача.

Документи отримані у читальних залах фіксуються читацькими «вимогами» із підписом користувача.

3.6. Копіювання документів здійснюється лише в приміщенні Бібліотеки та з дозволу бібліотекаря.

3.7. Документи, одержані з фондів Бібліотеки, користувачі повинні повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається Бібліотекою.

3.8. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду Бібліотеки, а також одержаний через МБА, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається Бібліотекою.

3.9. За втрату або псування документа з фонду Бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених Бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством.

3.11. Користувачі мають бути з працівниками взаємно ввічливими, дотримуватися тиші в Бібліотеці. Особи в нетверезому стані, неохайному вигляді та неприємним запахом до Бібліотеки не допускаються. Палити в приміщенні Бібліотеки та користуватися в читальних залах мобільними телефонами заборонено.

Користувачі зобов’язані виконувати Правила, бережливо ставитись до фондів Бібліотеки та майна, своєчасно повертати документи, отримані в тимчасове користування, тактовно ставитись до працівників та інших відвідувачів Бібліотеки.

У разі навмисного пошкодження або викрадення видань із бібліотечного фонду, користувач несе повну матеріальну відповідальність за шкоду, завдану Бібліотеці, згідно з чинним законодавством України, та позбавляється права користування послугами Бібліотеки впродовж трьох років.

Про таке порушення Бібліотека повідомляє адміністрацію за місцем роботи або навчання, а також в інші бібліотеки міста.

 

4. Права та обов’язки бібліотеки

4.1. Бібліотека має право:

4.1.1. Розробляти Правила користування бібліотекою, вносити до них зміни й доповнення та визначати режим обслуговування користувачів.

4.1.2. Визначати умови використання своїх фондів, які є частиною національно-культурного надбання України.

4.1.3. Встановлювати обмеження у використанні документів, що мають особливу цінність або поганий фізичний стан.

4.1.4. Встановлювати пільги для окремих категорій користувачів.

4.1.5. Визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами, у т. ч. за псування бібліотечного обладнання.

4.1.6. Надавати дозвіл:

- установам, підприємствам та організаціям — на розміщення інформаційних та рекламних матеріалів у приміщенні Бібліотеки;

- засобам масової інформації — на проведення фото-, теле- та відеозйомок.

4.1.7. Позбавляти користувачів (фізичних та юридичних осіб), які порушують Правила користування бібліотекою, права на бібліотечне обслуговування на термін, що визначається Бібліотекою.

4.1.8. Передавати до суду матеріали про злісне порушення користувачами Правил користування бібліотекою.

4.2. Бібліотека зобов’язана:

4.2.1. Здійснювати наукове формування фонду інформаційних ресурсів, відповідно до статусу Бібліотеки з врахуванням інтересів та запитів користувачів та асигнувань, виділених на дані цілі.

4.2.2. Інформувати користувачів про всі види послуг, у тому числі й додаткових платних.

4.2.3. Створювати умови для оперативного використання фондів та каталогів для якісного задоволення запитів користувачів.

4.2.4. Дотримуватись правил кодексу етики бібліотекаря в роботі з користувачами.

4.2.5. Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні послугами Бібліотеки, сприяти підвищенню культури читання.

4.2.6. Задовольняти потреби у створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами.

4.2.7. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів.

4.2.8. Враховувати запити користувачів при формуванні фондів інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів.

4.2.9. Формувати електронну базу даних «Користувачі обласної універсальної наукової бібліотеки» за поточний рік. Метою збору відомостей у базу даних та використання і обробки даних є необхідність відображення статистичних показників діяльності Бібліотеки, а також для використання з науковою метою. Використання персональних даних у історичних, статистичних та наукових цілях здійснюватиметься лише у знеособленому вигляді.

4.2.10. Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.

4.2.11. Створювати бібліотечні ради.

4.2.12. Інформувати користувачів та громадськість про плани та виконану роботу на сайті Бібліотеки.

   Студія Tenkol Design
Розробка сайтів в Тернополі